ALMÄNNA VILLKOR

 ALLMÄNNA VILLKOR GRISEN OCH JAG HUNDDAGIS, HUNDRASTNING 2017


 1. Hunddagisets vård av hunden
  Hunddagiset förbinder sig att, under den överenskomna vistelsetiden, vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt och att rasta hunden regelbundet. Hunddagiset skall följa djurskyddslagen och jordbrukverkets föreskrifter. Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär på Hundägarens bekostnad. Hunddagiset har rätt att på veterinärs inrådan, om ägarna inte kan nås och det är akut, ta beslut om avlivning av hunden, på Hundägarens bekostnad.

 2. Hundens hälsostatus
  Hundägaren försäkrar att hunden är fullt frisk och fri från parasiter, ohyra, skabb och liknande. Hundägaren ansvarar för att hunden är vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och kennelhosta. På begäran av hunddagiset skall hundägaren ombesörja vaccination även mot andra sjukdomar. På begäran av hunddagiset skall intyg om vaccination uppvisas. Vid behov får hunddagiset kräva att hundägaren utan dröjsmål ombesörjer avmaskning och behandling mot parasiter/ohyra. Hunden skall vara chipmärkt, alternativt öronmärkt, och registrerad i Jordbruksverkets centrala hundregister.

 3. Hundens försäkring
  Hunden skall vara liv- och veterinärvårdsförsäkrad. Hundägaren skall även ha hemförsäkring som omfattar ansvarsförsäkring för hund

 4. Hunddagisets skadeståndsansvar
  Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller vid rastning av hunden är hunddagiset skyldig att ersätta hundägarens direkta kostnader endast om det visas att skadan orsakats av hunddagisets vårdslöshet. Hunddagiset ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador. Hunddagisets skadeståndsskyldighet omfattar aldrig sådan kostnad eller skada som omfattas av hundens eller hundägarens försäkringsskydd.

 5. Utfodring av hunden
  Hunddagiset har ingen skyldighet att utfordra hunden om inte parterna uttryckligen kommit överens om det.

 6. Löptikar
  Hunddagiset har ingen skyldighet att ta emot löptikar om inte parterna uttryckligen kommit överens om det. Hunddagiset har rätt att från tid till annan välja att hålla löptikar på dagis eller att betala ut ett löpavdrag för att löptiken hålls hemma.

 7. Hundägarens skyldighet att informera
  Hundägaren skall utan dröjsmål informera hunddagiset vid förändringar som rör hundens försäkringar, utfodring, hälsostatus och kontaktuppgifter till hundägare. 1. Inlämning av hunden
  Hundägaren ansvarar för att hunden är väl rastad och frisk då den lämnas in till hunddagiset. Vid skälig misstanke om att hunden är sjuk, skadad eller smittbärande får hunddagiset vägra att ta emot hunden.

 2. Ingen reducering av avgift vid utebliven vistelse
  Hundägaren har inte rätt till någon reducering av överenskommen avgift om hunden inte kan vistas på hunddagis pga sjukdom, skada, smitta eller ohyra hos hunden. Någon rätt till reducerad avgift föreligger ej heller om hundägaren väljer att inte lämna in hunden (till exempel i samband med hundägarens ledighet eller sjukdom) eller om hundägaren väljer att hämta hunden tidigare än överenskommen tid.

 3. Pris
  Om parterna inte särskilt kommit överens om priset gäller det pris som framgår av hunddagisets från tid till annan tillämpade ordinarie prislista. Prisändring sker med 2 kalendermånaders framförhållning.

 4. Betalningsvillkor
  Hunddagiset har rätt att tillämpa förskottsbetalning. Vid betalningsdröjsmål har hunddagiset rätt att vägra att ta emot hunden tills dess att full betalning är erlagd. Betalning krävs även för de dagar då hunddagiset nekat till att ta emot hunden enligt denna punkt. Vidare har hunddagiset rätt att debitera dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt lag. Vid väsentligt betalningsdröjsmål får hunddagiset säga upp avtalet till omedelbar verkan.

 5. Tillfälligt förhinder att ta emot hunden
  Hunddagiset har rätt att inte ta emot hunden om verksamheten inte kan bedrivas, till exempel vid sanering pga smitta eller smittorisk i hundgruppen eller personals sjukfrånvaro. Vid sådan tillfällig stängning har hundägaren rätt till proportionerlig reducering av avgiften, men hundägaren har inte någon rätt till annan ersättning.

 6. Avtalsperiod och uppsägning
  Om inget annat överenskommits löper avtalet tillsvidare och kan av vardera part sägas upp med en uppsägningstid om högst två (2) månader.

 7. Förtida uppsägning
  Om hunden i samband med inväjningen på hunddagiset har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen eller på hunddagiset kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet till omedelbart upphörande; sådan uppsägning kan dock ske endast under 4 kalenderveckor räknat från det att hunden börjat på hunddagiset. Om hunden efter invänjning visar aggressivt beteende, eller har uppenbara svårigheter (till exempel stress, rädsla) att vistas på hunddagiset har hunddagiset rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Vidare har hunddagiset rätt att när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan om det föreligger brister vad gäller hundens hälsostatus enligt ovan punkt 2 eller vad gäller försäkringsskyddet enligt ovan punkt 3. 1. Sen avhämtning
  Om hunden inte kan avhämtas inom avtalad tid äger hunddagiset rätt att på hundägarens bekostnad ta hand om hunden, exempelvis genom att föra hunden till hundstall eller annan inrättning eller anförtros åt person som kan ta erfoderlig vård av hunden i avvaktan på att hunden kan avhämtas av ägaren. Hundägaren ger hunddagiset fullmakt att välja den lösning som passar situationen bäst och är skyldig att ersätta de kostnader detta innebär i och med sen avhämtning

 2. Vid uteblivet veterinärintyg
  Om hundägare krävs på veterinärintyg av hunddagiset har hunddagiset rätt att neka till att ta emot hund tills dess att veterinärintyg är uppvisat. Hunddagiset har rätt att debitera hunddagisavgift även för de dagar då hunddagiset nekat till att ta emot hunden.

 3. Prenumerationstjänsten
  Genom att teckna avtal om att prenumerera på dagisplats i 12 månader förbinder du dig till att betala de 12 månadsavgifter som ingår i bindningstiden. Uppsägning av prenumerationen kan ske när som helst men träder tidigast i kraft efter 12 månader från startdatum.
  Efter 12 månader återgår ditt avtal till ett vanligt avtal med 2 månaders uppsägningstid, enligt gällande prislista, om du inte meddelar oss att du vill påbörja en ny 12-månaders period.
  Under bindningstiden är du skyddad från eventuella prishöjningar.

  För nya kunder:
  Första 4 veckorna är prov-veckor för att se att din hund trivs på dagis. Detta faktureras med ordinarie gällande pris, för heltid respektive deltid. Prenumerationsavtalet träder i kraft efter de första 4 veckorna och gäller i 12 månader om inget annat överenskommits. Detta innebär att första fakturan för prenumerationen kan vara både mer eller mindre än 4 veckor beroende på när i månaden ni har valt att starta med inskolningen.

  Skulle hunden avlida under prenumerationsperioden sägs avtalet omedelbart upp.